Politica de privacitat

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la Protecció de les Persones Físiques pel que fa a al Tractament de Dades Personals i a la Lliure circulació de aquests Dades s'informa:


Que totes les dades sol·licitades a través del lloc web https://www.creacio-web.cat són necessaris per a l'òptima prestació dels serveis sol·licitats per l'usuari. CREACIÓ WEB no garanteix la correcta prestació dels serveis si no es faciliten totes les dades sol·licitades en el procés d'alta i compra (incloent els marcats com a opcionals).


Que les dades de caràcter personal que l'usuari ha de facilitar durant el procés d'alta i compra a través de creacio-web.cat s'incorporaran als fitxers de titularitat de MIGUEL REGIDOR LORENZO amb NIF 38145904J i domicili a Camí de la vall de les vinyes s/n 43593, Paüls(TARRAGONA), amb la finalitat:


 • Possibilitar la prestació dels serveis sol·licitats per l'usuari.
 • Per dur a terme una correcta facturació i comptabilitat.
 • Mantenir-lo informat dels productes i serveis oferts per CREACIÓ WEB a través de suports electrònics i / o físics.
 • Per poder convidar als nostres esdeveniments, enviar-li el butlletí electrònic de CREACIÓ WEB
 • Per complir amb la normativa en matèria de prevenció de el blanqueig de capitals i finançament de l'terrorisme.
Destinataris

Per a complir obligacions legals, tributàries i en matèria de prevenció de el blanqueig de capitals i finançament de l'terrorisme.

Drets

Pot exercir en qualsevol moment el seu dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, així com a la limitació o oposició al seu tractament. També té dret a retirar el consentiment prestat, així com a reclamar davant l'Autoritat de control pertinent.


Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s'indiquin, les dades de caràcter personal sol·licitades seran guardats i gestionats amb la seva deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica que estableix la legislació aplicable per impedir l'accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.


Els usuaris poden exercir els seus drets dirigint la seva sol·licitud a través de l'correu electrònic privacitat@creacio-web.cat.


Per a qualsevol consulta o aclariment que necessiti en relació a la protecció de dades pot posar-se en contacte amb CREACIÓ WEB. L'atendrà el nostre Departament de Clients a través del correu electrònic clients@creacio-web.cat i el número de telèfon +34877088019.

Preguntes freqüents sobre la Política de Privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades ?

 • Identitat: MIGUEL REGIDOR LORENZO - NIF: 38145904J
 • Dirección postal: Camí de la vall de les vinyes s/n 43593, Paüls(TARRAGONA)
 • Telèfon: +34877088019
 • Correu electrònic: privacitat@creacio-web.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals ?

A MIGUEL REGIDOR LORENZO tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

Per quant de temps conservarem les seves dades ?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i si s'escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades ?

Li indiquem quina es la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Consentiment de l'interessat: El client en el moment de realitzar la compra dels nostres productes signa el present document atorgant el seu consentiment.
 • Consentiment de l'interessat: Enviament de comunicacions comercials

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Agència tributària, amb la finalitat de Per complir amb les obligacions tributàries.

Transferències de dades a tercers països ?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.


Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades ?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en MIGUEL REGIDOR LORENZO estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, MIGUEL REGIDOR LORENZO deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció de l'responsable de l'tractament.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l'tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.


Com hem obtingut les seves dades?

Les categories de dades que es tracten són:

 • dades identificatives
 • Adreces postals i electròniques
 • Informació comercial

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física , dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

Propietat intelectual

Tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat intel·lectual sobre els materials o continguts que es publiquen com a part de la pàgina web corresponen en tot moment a l'empresa i / o als que atorguen llicència per al seu ús. Vostè podrà fer ús d'aquest material únicament en la forma en que l'hi autoritzem expressament nosaltres i / o els que atorguen llicència per a això.